ANBI 2018

1. Naam van de stichting

Gereformeerde Stichting Vakantiekring (GSV) De Oase, opgericht 24 maart 1965.

2. Fiscaal nummer

Het fiscale nummer van de stichting:     8161.41.356

3. Contactgegevens

Secretariaat: Mw. S. Versteegt – Knepper, Diana 9, 6681 PK  Bemmel
Tel: 06-12201531
E-mail:

Penningmeester: Hr. R.J. de Boer, Reitdiephaven 470,9746 RK  Groningen
E-mail:
Bankrekening NL50 RABO 0366 8058 19 t.n.v. GSV de Oase te Nijkerk

4. Bestuurssamenstelling per oktober 2018

Voorzitter:                                       K. Berghuis
Secretaris:                                        S. Versteegt – Knepper
Penningmeester:                            R.J. de Boer
Contactpersoon vrijwilligers:      M.J. Broersma – van Eersel
Contactpersoon activiteiten:       S. Versteegt – Knepper
Contactpersoon PR:                     G.J. Snoeijer
Contactpersoon gasten:              K. Zuur – de Lange

Dossiernummer Kamer van Koophandel:       41118912

5. Financieel beleidsplan

Dit plan geeft inzicht in de volgende handelingen van de stichting:

 1. vorming van het vermogen
 2. het beheer van het vermogen van de instelling
 3. de besteding van het vermogen van de instelling

I   Vorming van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • het stichtingskapitaal
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • alle andere verkrijgingen en baten

II   Het beheer van het vermogen

 • Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
 • Het bestuur voert met betrekking tot de vermogenstoestand van de stichting een heldere administratie door de daartoe behorende bescheiden en andere gegevensdragers op een dergelijke wijze te bewaren, dat daardoor steeds de rechten en plichten van de stichting kunnen worden ingezien
 • Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester een compleet gespecificeerde jaarrekening (balans en een exploitatierekening) opgemaakt. Deze wordt – voordat deze aan  het bestuur  voor goedkeuring wordt aangeboden – door derden gecontroleerd
 • De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd
 • Alle financiële bescheiden worden 10 jaar bewaard

III   De besteding van het vermogen.

 • De penningmeester is belast met het beheer en de administratie van de geldmiddelen van de stichting. Hij ontvangt giften en donaties en is bevoegd uitgaven voor de stichting te doen. Over het stichtingskapitaal (groot € 15.000) mag de penningmeester alleen beschikken na een door het bestuur genomen besluit daartoe

6. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (artikel 5 lid 5 van de statuten).

7. Doelstelling

 • De stichting heeft ten doel invaliden, chronisch zieken en eenzame bejaarden, die leden der Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland zijn, gedurende een bepaalde tijd een vakantie te bezorgen, tegen een minimale vergoeding, en voorts al hetgeen met één en ander rechtreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het huren en in bruikleen nemen van bungalows en andere woonruimten voor dit doel geschikt
  • Het eventueel zoeken van samenwerking met verwante organisaties

(art. 3 van de statuten).

8. Jaarverslag secretariaat oktober 2017 t/m september 2018

 

De samenstelling van het bestuur dit jaar was als volgt:

Voorzitter                           : Hans Arnold                (tot mei 2018)

                                              : Klaas Berghuis            (vanaf mei 2018)

Secretaris                            : Sophie Versteegt

Penningmeester                : Rein de Boer

Bestuurslid gasten            : Ina Zuur

Bestuurslid vrijwilligers  : Henca Marsman

                                              : Marijke Broersma

Bestuurslid activiteiten    : Sjanie Bikker

Bestuurslid pr.                   : Gert Snoeijer

Vergaderingen

De jaarvergadering werd gehouden op 25 oktober 2017. Daarna is er 4 maal vergaderd in een ruimte van de GKv te Meppel. Ook dit jaar is er zeer veel besproken en geregeld om tot goede vakantieweken te komen. Het is gebleken dat het er niet eenvoudiger op wordt om genoeg verzorgende vrijwilligers te mobiliseren. Dat wordt wel een punt van zorg. Desalniettemin hebben we het ook dit jaar kunnen volbrengen.

In mei 2018 heeft de voorzitter – Hans Arnold – gemotiveerd aangegeven dat hij niet de juiste man is om De Oase te leiden en zich daarom terugtrekt. Oud voorzitter Klaas Berghuis heeft – op verzoek van het bestuur –  het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen, waardoor de stichting voorlopig weer een voltallig bestuur heeft.

Vrijwilligersdag

De vrijwilligersdag is op 2 juni 2018 opnieuw in Wezep gehouden. Daar werden als nieuwe bestuursleden Ina Zuur en Marijke Broersma aan de vrijwilligers voorgesteld. Ook werd bekend dat het jaar 2017 financieel goed verlopen is. Er was over dat jaar een exploitatietekort van slechts   € 354,-, bijna budgettair neutrale vakantieweken. Daarvoor hebben we dank uitgesproken, ook naar onze Hemelse Vader, die nog steeds mogelijkheden geeft om deze vakantieweken voor invaliden, chronisch zieken en eenzame bejaarden, leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt – of van een samenwerkingsgemeente GKv en/of NGK en CGK – een vakantieweek te bieden.

Vakantieweken Elsloo

In 2018 ontvingen we 51 gasten op onze locatie ‘De Vrije Vogel‘ in Elsloo (Fr). Aangezien er vorig jaar teveel algemene vrijwilligers aanwezig waren is er dit jaar geen bungalow bij gehuurd, maar is het aantal vrijwilligers teruggebracht naar 29, waaronder – in beide weken – een coördinator algemeen en een coördinator voor de activiteiten. De sfeer in beide weken was zeer goed en de gasten hebben genoten, niet alleen van elkaar, maar ook van het mooie weer, zeker in de tweede week, want die was zeer zonnig.

Activiteiten

Beide zondagen hielden we een bijeenkomst in de recreatiezaal.

Verder was er in de week een uitje naar het Vlechtmuseum (Noordwolde), een bezoek aan het Buitencentrum in Appelscha plus een boswandeling). Daarnaast hebben de gasten het Ot en Sien Museum (Surhuisterveen) gezien en het Douwe Egberts Museum in Joure.

Binnen in het Groepshotel werd er een bingoavond georganiseerd, een modeshow van de firma H & A mode (inclusief kleding kopen voor wie dat wilde) en zongen en speelden (op een Keyboard) twee verstandelijk beperkte jongens op beide zaterdagavonden geestelijke liederen, waarbij de gasten ook mee konden zingen.

Verder was er genoeg mogelijkheid voor spelletjes, en om heerlijk te zwemmen in het verwarmde zwembadwater van 31 graden. Van deze mogelijkheid is zeker gebruik gemaakt.

Reünie

De reünie hopen we dit jaar te houden op 3 november in ‘De Zoete Inval’ in Putten.

 

Exploitatieoverzicht 2018

 Fondsen (éénmalig) €  0,-  Investeringen € 0,-
 Donaties  € 10.987,-  Onkosten vrijwilligers  € 2.585,-
 Eigen bijdrage gasten  € 25.500,-  Huur groepshotel  € 10.608,-
 Renten  € 10,-  Verblijfskosten gasten  € 22.990,-
 Nadelig expl. saldo  € 3.597,-  Bestuurskosten  € 4.096,-